Prawda...

„Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (Jan 18:37)

„Miłość... nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy” (1 Kor. 13:4, 6)

„A prawda Pańska trwa na wieki” (Ps. 117:2)

„O Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą” (2 Sam. 7:28)

„Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością,
a zakon twój jest prawdą...
Bliski jesteś Panie,
a wszystkie twe przykazania są prawdą...
Prawda jest treścią słowa twego
I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok”. (Ps. 119:142, 151, 160)

„Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej” (Przyp. 23:23)

„Lecz miłujcie prawdę i pokój” (Zach. 8:19)

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14:6)

„Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda” (Efez. 5:9)

„Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym. 2:3, 4)

„Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco” (1 Piotra 1:22)

„Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą” (1 Jana 3:18)

„Wynikiem uczniostwa jest znajomość prawdy. Uczyć się u Jezusa, to uczyć się prawdy. "Poznacie Prawdę" - mówi Jezus. Co jest prawdą? Jest możliwych wiele odpowiedzi na to pytanie, ale w najbardziej zwięzły sposób można to wyrazić, że prawda, którą Jezus przynosi, ukazuje nam prawdziwe wartości życia. Bowiem każdy człowiek musi odpowiedzieć świadomie, lub podświadomie na pytanie: Czemu mam poświęcić moje życie? Dla kariery? Dla zgromadzenia materialnych dóbr? Dla przyjemności? Czy dla służby Bożej? Właśnie w prawdzie Jezusa widzimy, jakie rzeczy są naprawdę ważne”. (Wiliam Barclay, Ewangelia według św. Jana, wyd. 1987, s. 33)

„Prawda was wyswobodzi” (Sztandar Biblijny 1/97)

„Co to jest prawda” (C. T. Russell)

Co jest Prawdą?

 

powrót strona główna poczta skocz do góry